Từ cuối tuần này, Google bắt đầu tiến hành xóa những tài khoản không hoạt động trong vòng ít nhất hai năm.

Thông qua 7 luật, kéo dài Dự án thu hồi đất sân bay Long Thành, giảm 2% thuế GTGT đến 30/6/2024… là những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6.
Sáng 29/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 96,56 % tổng số đại biểu). Theo đó, Quốc hội quyết nghị nhiều nội dung quan trọng:

Việc thay đổi sáng tạo những giải pháp phòng chống HIV/AIDS được khuyến khích để tăng cường hiệu quả với các nhóm đối tượng mục tiêu.

Nội dung trong Thông tư 66/2023 sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan đến đăng ký cư trú vừa được Bộ Công an ban hành.

Những lầm tưởng về thuốc lá điện tử khiến sức khỏe của các bạn trẻ bị ảnh hưởng thấy rõ và nhiều người đã từ bỏ, hướng đến lối sống lành mạnh.