2. Làm theo cách quần chúng. Việc gì cũng hỏi ý kiến quần chúng, cùng quần chúng bàn bạc. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ. Được dân chúng đồng ý. Do dân chúng vui lòng mà ra sức làm. Những nguyên tắc theo đường lối nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là:

Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8/1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc với mục đích duy nhất là giải phóng nhân dân khỏi mọi ách áp bức, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Cũng từ đó, Đảng ta đứng trước thử thách to lớn: không những phải phấn đấu, rèn luyện trở thành một chính Đảng thật trong sạch vững mạnh mà còn phải đổi mới phương thức lãnh đạo để ngày càng gắn bó với quần chúng hơn.

Nói và viết là hai kỹ năng hết sức quan trọng và cần thiết của người cán bộ Đoàn. Người cán bộ Đoàn cần phải rèn kỹ năng nói để thuyết phục thanh niên và kỹ năng viết để tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho thanh niên.

Ngày 25 tháng 3: “Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khăn, để giành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn”