Vương Phú Tín
Chủ nhiệm
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đinh Hoàng Minh
Phó Chủ nhiệm
Trình độ: Kỹ sư thực hành
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Hải Cơ
Ủy viên
Trình độ: Đang học CĐ Giáo dục mầm non
Trần Quốc Khỏe
Ủy viên
Trình độ: Đang học CĐ Quản trị văn phòng
Trần Huỳnh Khôi
Ủy viên
Trình độ: Đang học CĐ Tin học ứng dụng