Chuyên đề năm 2022 "Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, thanh niên:

Chuyên đề năm 2022 "Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đoàn:

Chuyên đề năm 2022 "Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Nói và viết là hai kỹ năng hết sức quan trọng và cần thiết của người cán bộ Đoàn. Người cán bộ Đoàn cần phải rèn kỹ năng nói để thuyết phục thanh niên và kỹ năng viết để tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho thanh niên.

Ngày 25 tháng 3: “Thanh niên ta có cố gắng, có tiến bộ và có nhiều thành tích. Nhưng chớ vì thế mà tự cao, tự đại; phải khiêm tốn, phải luôn luôn cố gắng hơn nữa, vượt mọi khó khăn, để giành lấy thành tích nhiều hơn và to lớn hơn”