Kế hoạch Tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm 2022:

Kế hoạch Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022: