Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn năm học 2022 – 2023: