Kế hoạch Tổ chức Sơ kết Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 củ Bộ Chính trị về tiếp tục Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026; Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022; Tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu và Chi đoàn mạnh năm học 2021 - 2022: